De stichting CBK

De Stichting Centrum Beeldende Kunst Groningen (statutaire naam) is bij de Belastingdienst geregistreerd.
RSIN-nummer: 859285297
Registratienummer Kamer van Koophandel: 72916036

De stichting werkt meestal onder de naam CBK Groningen of Centrum Beeldende Kunst Groningen en is gehuisvest aan de Trompsingel 27 in Groningen.

De stichting heeft tot doel de beeldende kunsten in kwantitatieve en kwalitatieve zin zo veel mogelijk te bevorderen en een veelzijdige bijdrage te leveren aan het handhaven en verder ontwikkelen van het culturele potentieel op het gebied van de beeldende kunsten Het werkgebied van de stichting is de stad Groningen en regio.

De statutaire doelstellingen zijn:

  1. een zorgvuldig beheer en exploitatie van het gemeentelijke kunstbezit.
  2. het verzorgen van een inhoudelijk programma in de breedste zin van het woord gericht op: Collectiebeheer & uitleen, Educatie & informatievoorziening, Productie & presentatie, Talentontwikkeling en het Faciliteren van de sector.
  3. het stimuleren van participatie door het (doen) realiseren van activiteiten, publicaties, producties, en tentoonstellingen dan wel door het bemiddelen tussen en ondersteunen van organisaties en initiatieven op dit terrein.
  4. het bereiken van een brede doelgroep, waarbij met name inwoners die niet van zelfsprekend met beeldende kunst in aanraking komen focusgroep zijn.
  5. het verrichten van onderdelen a t/m e voor opdrachtgevers buiten de gemeente voor zover deze zelfstandig worden gefinancierd.
  6. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daarvoor in de ruimste zin bevorderlijk kan zijn.

De directie wordt gevoerd door mevrouw M.S. Gelling. Het betreft een tijdelijke benoeming.

De Raad van Toezicht bestaat uit de wethouders Cultuur (de heer P. de Rook), Financiën (op dit moment vacant) en Ruimtelijke Ordening (de heer R. van der Schaaf) van de gemeente Groningen. Het betreft ook hier een tijdelijke benoeming van de leden.

In de loop van 2019 worden een nieuwe directeur en nieuwe leden van de Raad van Toezicht geworven en benoemd. De directeur en het personeel worden betaald conform de cao Kunsteducatie. De leden van de Raad van Toezicht zijn onbezoldigd.

De stichting is medio oktober 2018 opgericht en is ontstaan vanuit de verzelfstandiging van de gelijknamige gemeentelijke afdeling CBK Groningen. De stichting ontvangt per 1 januari 2019 subsidie van de gemeente Groningen. Voor ons programma en activiteitenoverzicht verwijzen we je naar onze website en het Beleidsplan CBK 2019.

T (050) 368 01 60
bereikbaar: di t/m vr 09.00 – 17.00 uur, za 12.00 – 17.00 uur
E info@cbkgroningen.nl
F facebook.com/cbkgroningen
T @cbkgroningen
I instagram.com/cbkgroningen